PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU

OSTRAVSKÝ CANICROSS

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU

Účastník provedenou registrací na Ostravském canicrossu prohlašuje, že:

– se zavazuje zcela dodržovat prohlášení účastníka závodu, propozice a pravidla závodu, které jsou zveřejněné na webových stránkách www.ostravskycc.cz a další pravidla, která budou specifikována v emailu před závodem či ústně před startem,
– je důkladně seznámen se všemi informacemi dle předchozího bodu a podmínkami bezpečnosti,
– bere na vědomí, že Ostravský canicross je sportovní závod, který je mimo jiné testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s účastí v závodu existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož i riziko újmy na majetku),
– byl odpovídajícím způsobem poučen o průběhu akce Ostravský canicross a je si vědom možných nebezpečí spojených s účastí v závodu,
– je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se Ostravského canicrossu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se Ostravského canicrossu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím a úředně ověřený podpis (notářsky či na Czech pointu České Pošty apod.). Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého. Rozhodující je vždy dosažený věk v den závodu,
– on i pes či fena, se kterým bude závod absolvovat (dále také jen „Pes“), jsou zdravotně způsobilí se Ostravského canicrossu zúčastnit a bere na vědomí doporučení pořadatele, tj. Beskydský Dogmaraton Team, z.s, IČ: 11940778 (dále jen „Pořadatel“), aby před zahájením Ostravského canicrossu absolvoval on i jeho Pes odpovídající zdravotní prohlídku,
– má uzavřené veřejné zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci (týká se především zahraničních závodníků),
–  si je vědom toho, že se Ostravského canicrossu účastní z vlastní vůle, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž plně odpovídá za sebe i za počínání Psa,
– si je vědom toho, že Pořadatel Ostravského canicrossu nenese odpovědnost za chování účastníka a Psa, jakož i ostatních účastníků (včetně Psů, s nimiž se budou závodu účastnit) před, během a po skončení závodu, tj. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka a Psa; účastník proto není oprávněn požadovat po Pořadateli jakékoliv plnění v souvislosti s případným úrazem či jinou škodou vzniklou v souvislosti s účastí účastníka v závodu, při doprovodných akcích apod.,
– bere na vědomí, že Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu na odložené věci mimo prostory k tomuto účelu výhradně určené Pořadatelem,
– mu je známo, že Pořadatel má odpovědnost výhradně za povolení k využití prostor nutných k uspořádání Ostravského canicrossu a doprovodných akcí, proto nenese odpovědnost především za stav trati (v této souvislosti účastník bere na vědomí, že trať je povětšinou vedena lesním prostředím s volným pohybem lesní zvěře, čemuž je třeba přizpůsobit zejména obuv, oděv a při závodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti), aktuální počasí apod.,

– bere na vědomí, že závod probíhá ve veřejně přístupném prostoru a trať je tudíž volně přístupná široké veřejnosti. Přestože Pořadatel vynaložil prostředky k informování veřejnosti, nelze této zamezit v přístupu na trať. Účastník by svým chováním neměl poškozovat dobré jméno sportu, tak i závodu samotného,
– pro nezávodící psy, které účastníci ponechají v průběhu závodu v areálu startu / cíle, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen Pořadateli,

– si je vědom zákazu volného pohybu všech psů, a to jak na trati, tak v zázemí závodu a nejbližším okolí. Pomůže tím tak předcházet zbytečným konfliktům,

– ke zdolání trasy může využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Účastník nesmí během závodu využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod. Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu, v opačném případě je diskvalifikován,
– se zavazuje dodržovat veškeré právní a jiné relevantní předpisy (např. protipožární, předpisy k ochraně životního prostředí); bude-li nezbytné použití pozemní komunikace, zavazuje se dodržovat pravidla provozu na těchto komunikacích,

– se bude řídit zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,
– se nebude účastnit Ostravského canicrossu pod vlivem alkoholu, jiných drog nebo jakýchkoli prostředků, látek nebo postupů, jež jsou ve sportovním světě chápány jako doping, přičemž alkohol ani jiné drogy či doping nebude konzumovat (užívat) během závodu;
– bude během závodu dodržovat zásady fair-play a bude-li to potřeba, poskytne jinému účastníkovi nebo jeho Psu nezbytnou pomoc (zejména v případě zranění či náhlých zdravotních komplikací),
– souhlasí s tím, že může být před zahájením závodu, v jeho průběhu či po jeho skončení sám či spolu se Psem zachycen Pořadatelem nebo jím určenými třetími osobami na audiovizuální záznamy, fotografie apod.,
– uděluje Pořadateli časově a územně neomezený, bezplatný souhlas s uveřejněním a následným šířením, úpravou či spojením s jinými díly audiovizuálních záznamů, fotografií, či rozhovorů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti se závodem Pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou, a to zejména na internetu, v tištěných médiích, televizích, rádiích, v reklamních materiálech, přičemž hlavním účelem uvedeného šíření bude propagace Ostravského canicrossu, Pořadatele a jeho partnerů (třetích stran),
– bere na vědomí, že není v moci Pořadatele zabránit, aby jej, případně jeho Psa, zachytily na jakékoliv záznamy či fotografie třetí osoby (např. diváci) a následně tyto záznamy šířily,
– souhlasí s dodržením brandingu na Pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů Pořadatele;

– souhlasí s tím, že mu Pořadatel a/nebo jeho partneři mohou zasílat informační e-maily a sms související se závodem Ostravský canicross. Účastník může souhlas odvolat zasláním e-mailu na adresu michael.tomanek@bdmteam.cz, kdy do předmětu zprávy uvede „odhlášení zpráv“ nebo zasláním sms ve tvaru: „STOP“ na číslo +420 725 269 109,
– se zavazuje neodhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody a zároveň udržovat pořádek v zázemí závodu tím, že bude ukládat veškerý odpad do míst k tomu určených,
– se zavazuje respektovat a uposlechnout všechny pokyny Pořadatele, respektive osob Pořadatelem pověřených k organizaci Ostravského canicrossu,
– je srozuměn s tím, že zaplacené startovné je nevratné a to i v případě změny termínu, zrušení, přerušení či zastavení závodu s tím, že po dohodě s Pořadatelem lze toto startovné do doby ukončení registrací převést na jiného závodníka,
– případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit Pořadateli osobně nebo telefonicky nejpozději v den závodu, a to do 14:00 hod.,
– Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění,
– Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit termín, zrušit, přerušit či zastavit závod nebo jiným způsobem reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.),
– Pořadatel bude při pořádání této hromadné akce, akceptovat systémová opatření Bezpečnostní rady státu, Kraje, Krajské hygienické stanice MSK a všech složek záchranného systému v souvislosti s případnou epidemiologickou či jinou mimořádnou situací,
– Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, který poruší jakoukoliv výše uvedenou povinnost;